0 “Sıfır” Neden ‘Doğal Sayı’ Değil ve Tarihte Neleri Değiştirdi?

0 “s?f?r” say?s? tüm matematik ve fizik i?lemlerinde kar??m?za ç?kan ana ö?elerden bir tanesidir. 0 olmasa, bugünkü matematik dünyas? ?ekillenemezdi desek yanl?? olmaz. Peki, 0 “s?f?r” bir tam say? m?? Bu garip özelliklere sahip olan say?n?n geçmi?i, günümüzden binlerce y?l önce ya?am?? medeniyetlere dayan?yor.