2021 Yılının En ‘Yenilikçi’ Şirketleri Açıklandı: Zirvede Apple Var

Boston Consulting Group taraf?ndan yay?mlanan En Yenilikçi ?irketler 2021 raporu, pandemi ?artlar?na en iyi ?ekilde uyum sa?layan ?irketleri ortaya ç?kard?. Rapora göre inovasyonu öncelikleri aras?na yerle?tiren ?irketlerin oran? yüzde 10 artm?? durumda.