49 Yıl Önce Öngörülen ‘Toplumsal Çöküş’ Döneminin Başladığı Açıklandı

1972 y?l?nda MIT’te görevli bilim insanlar?, bir tak?m veriler kullanarak dünyada medeniyetin ne zaman çökece?ine dair felaket senaryolar? olu?turdu. Yakla??k 49 y?l sonra bu senaryolar yeniden inceleme alt?na al?nd? ve ?u anda ya?ad???m?z ?eylerin felaket senaryosuyla uyu?tu?u ortaya ç?kt?.