79 Yıldır “Kayıp” Olan Bir İngiliz Denizaltının Akıbeti Belli Oldu

?ngiliz deniz kuvvetlerine ba?l? HMS Urge adl? bir denizalt?, 2. Dünya Sava?? s?ras?nda Malta’dan M?s?r’a gitme emri ald?ktan bir süre sonra ortadan kaybolmu?tu. 1942 y?l?ndan bu yana “kay?p” olan denizalt?ya ne oldu?u, yak?n zamanda gerçekle?en bir ke?if ile ortaya ç?kt?.