Açık Havada Zaman Geçirmenin Beyin Üzerinde Olumlu Etkileri Olduğu Keşfedildi

Yeni gerçekle?tirilen bir ara?t?rmada, aç?k havada zaman geçirmenin beyin üzerinde olumlu etkileri oldu?u tespit edildi. Bu etkiler beynin özellikle psikolojik rahats?zl?klarla ili?kilendirilen k?s?mlar?nda gözlemlendi.