Android 12’nin En Önemli Özelliği Olacak: Uygulamaların Sizi Takip Etmesini Nasıl Engellersiniz?

Kullan?c?lar?n Android 12 ile bulu?malar? için geri say?m son h?zla devam ederken tan?t?m sonras? öne ç?kan özellikler hakk?nda konu?maya devam ediyoruz. Y?llard?r Android kullan?c?lar?n?n en büyük sorunlar?ndan biri olan gizlilik ve uygulamalar?n eri?ti?i bilgiler, art?k Android 12 ile birlikte büyük oranda düzenlenebiliyor.