Apple, Yıllar Önce Google’ın Tekel Olma İhtimaline Karşın iMessage’ı Android’e Getirmek İstemiş

Apple-Epic Games sava??nda ortaya ç?kan yeni belgeler, 2013 y?l?nda baz? Apple yetkililerinin iMessage uygulamas?n?n Android sürümünün yay?nlanmas?n? ciddi ciddi göz önünde bulundurdu?unu ortaya ç?kard?. Ancak söz konusu geni?lemenin iMessage’a yarardan çok zarar getirece?i dü?ünülerek fikir rafa kald?r?lm??.