Bilim İnsanları Aspirin ve Hava Kirliliği Arasında Şaşırtıcı Bir İlişki Keşfetti

Bilim insanlar?, dün yay?nlad?klar? yeni bir ara?t?rmada aspirinin de içinde bulundu?u NSAID ilaçlar? ve hava kirlili?i aras?nda ?a??rt?c? bir ili?ki ke?fetti. Yaln?zca s?n?rl? say?da ki?iyle yap?lan çal??mada aspirinin hava kirlili?inin olumsuz etkilerini azaltt??? gözlemlendi.