Bilim İnsanları, Dünyanın Bitki Örtüsündeki Değişimi Göstermek İçin 18 Bin Yıllık Zaman Çizelgesi Oluşturdu

Bilim insanlar?, gezegenimizi yava?ça neyin öldürdü?ü hakk?ndaki ara?t?rmalar? s?ras?nda çok ilginç bilgilerle kar??la?t?lar. Yüzlerce fosil ile yap?lan ara?t?rmalara göre ana neden, insanl???n gezegeni harap etmesi. Peki insano?lu bu felaketten nas?l korunabilir?