Bilim İnsanları, İnsan Beyninde Hareket Eden Bir ‘Düşünceyi’ Takip Ettiler [Video]

Bilim insanlar?, gerçekle?tirdikleri yeni bir çal??ma ile bir dü?üncenin insan beyninde nas?l hareket etti?ini ortaya koydular. Çal??ma, baz? insanlar?n neden kar??s?ndaki bir ki?inin söylediklerini dü?ünmeden yan?tlad???na da aç?klama getirdi.