Bilim İnsanları, Mars’ta Yaşama İşaret Edebilecek Önemli Bir Keşif Yaptı

Bir grup bilim insan?, NASA’n?n Curiosity arac? sayesinde Mars yüzeyinde ya?ama i?aret edebilecek bir ke?if gerçekle?tirdi. Curiosity, 2012 y?l?nda gezegene indi?inden beri 6. kez metan sal?n?m? tespit edildi. Bu da mikrobiyal bir ya?am ya da suyun varl???na i?aret eden bir jeolojik hareket olabilece?i anlam?na geliyor.