Bilim İnsanları, Mikropların ‘Uzaylı’ Olabilme İhtimalini Araştırdı

Bilim insanlar?, ak?ll? ya?am formlar?n? uzun zamand?r ara?t?r?yor. Peki, ya bu canl?lar dü?ündü?ümüz gibi de?ilse? Yeni bir çal??mada mikroplar?n uzayl? olabilme ihtimalleri ele al?nd?.