Bilim İnsanları, Yaşlanmayı Tersine Çevirecek Bir Yaşam Programı Geliştirdi

Bilim insanlar?, ya?lanmay? tersine çevirecek bir ya?am program? geli?tirdi. 43 denek üzerinde denenen, beslenme ve uyku gibi unsurlar? içinde bar?nd?ran deney, kat?l?mc?lar? 8 haftada 3 ya? gençle?tirdi. Ara?t?rmac?lar?n ifadelerine göre deney s?ras?nda hiçbir yapay destek sa?lanmad?.