Bilim İnsanlarından Ortak Açıklama: Koronavirüsün Laboratuvar Kaynaklı Olması İhtimali Hâlâ Geçerli

Koronavirüs salg?n?n?n ortaya ç?kmas?na dair iddialardan biri de virüsün bir laboratuvardan ç?km?? olmas?na yönelik iddiayd?. Dünya Sa?l?k Örgütü taraf?ndan da de?erlendirilen bu iddia, ‘oldukça dü?ük ihtimal’ olarak de?erlendirilmi?ti ancak bir grup bilim insan?na göre durumun daha detayl? incelenmesi gerekiyor.