Çalışanların İfadeleri Ortaya Çıktı: Google, Konum Verilerini Gizlemeyi İmkansız Hale Getiriyor

Geçti?imiz y?l veri toplama politikalar? ile ilgili olarak Google’a kar?? aç?lm?? bir davada Google çal??anlar?ndan al?nan ifadeler ortaya ç?kt?. ?fadelerde ?irketin özellikle konum bilgisine ula?ma noktas?nda son derece kararl? oldu?u ve konum bilgisi payla?may? neredeyse imkans?z hale getirdi?i ifade edildi.