Çernobil Nükleer Santrali’nin Dördüncü Santralinde Nükleer Aktivite Gözlemlendi

35 y?l önce patlayan ve tarihe en kötü nükleer kaza olarak geçen Çernobil Nükleer Santrali?nde son zamanlarda yeni bir nükleer aktivite ke?fedildi. Daha önce santralin baz? bölgelerine ula?an ya?mur sular?ndan kaynakland??? dü?ünülen aktivitenin henüz bir tehlike sunmad??? aç?kland?.