Çin Hükümetinden Nüfus Patlamasına Zemin Hazırlayan Karar: 3 Çocuk Yapmak Serbest Bırakıldı

Çin hükümeti, Devlet Ba?kan? Xi Jinping ba?kanl???nda gerçekle?tirdi?i bir toplant?da “çocuk say?s?” ilgili yeni bir karar al?nd???n? duyurdu. Buna göre Çinliler, art?k 3 çocuk sahibi olabilecekler. Bu, Çin nüfusunun yeniden artmaya ba?layabilece?i anlam?na geliyor.