Demokrasiyi Neredeyse 3000 Yıl Önce Orta Doğu’ya Getiren Medeniyet ‘Sümerler’ Hakkında Her Şey

Özellikle son yüzy?lda tam anlam?yla medeniyeti kurduk ve geli?tirdik diyebiliriz. Ancak günümüz medeniyetinin temelleri asl?nda binlerce y?l önce Sümerler taraf?ndan Mezopotamya?da at?lm??t?. Bugün bile pek çok konuda onlar?n bulu?lar?n? kulland???m?z Sümerler medeniyetini gelin biraz daha yak?ndan inceleyelim.