Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Koronavirüs Temaslıları, PCR Testini En Erken 3 Gün Sonra Yaptırmalı

Doç Dr. Ümit Sava?ç?, DHA?ya yapt??? aç?klamada koronavirüs temasl?lar?n?n PCR testlerini haberi ald?ktan en erken 3 gün sonra yapt?rmalar? gerekti?ini aç?klad?. Sava?ç?, erken yap?lan PCR testlerinin do?ru sonuçlar vermeyebilece?ini vurgulad?.