Dünya Genelinde Yapılan Koronavirüs Aşı Sayısı Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Sa?l?k Bakanl???, Türkiye’de kaç ki?iye koronavirüs a??s? uyguland???n? anbean aç?kl?yor. Dünya genelinde yap?lan a?? say?s?n?n da aç?klanmas?yla birlikte bu konuda di?er ülkelere k?yasla ne durumda oldu?umuzu görme imkan? bulmu? olduk. Buna göre Türkiye, say?sal anlamda Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmasa da oran olarak henüz istenilen seviyede de?il.