Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

2020 Dünya Mutluluk Raporu, çe?itli parametrelere göre dünyan?n en mutlu ülkelerini s?ralad?. Avrupa ülkeleri mutluluk seviyelerini salg?na ra?men büyük ölçüde korumay? ba?ar?rken Türkiye listede 10 basamak geriledi.