Dünya’ya En Yakın Kara Delik Keşfedildi: Aynı Zamanda En Küçüklerden Biri

Bilim insanlar?, bugüne kadar ke?fedilmi? kara delikler aras?nda Dünya?ya en yak?n olan ve en küçük kara delikler aras?nda yer alan bir kara delik ke?fetti. Kara delik, bizden 1.500 ???k y?l? uzakl?kta, k?rm?z? dev a?amas?nda olan bir y?ld?za e?lik ediyor.