Faaliyetlerini Durdurma Kararı Aldığını Açıklayan VeBitcoin’in Hesaplarına Bloke Kondu

Yaln?zca birkaç saat önce web sitesi üzerinden yapt??? aç?klama ile faaliyetlerini durdu?unu bildiren VeBitcoin hakk?nda Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu Ba?kanl??? taraf?ndan inceleme ba?lat?ld?. ?irketin Türkiye bankalar?ndaki hesaplar?na bloke kondu.