Felçli Bir Birey, Düşünceleri Yazıya Çeviren Yapay Zeka Sistemiyle Yazı Yazdı

Stanford Üniversitesi?nden ara?t?rmac?lar, felçli bir adam?n dü?üncelerini bilgisayar ortam?na aktararak yaz? yazmas?n? sa?lad?. Yapay zekayla çal??an sistem, y?llar önceki denemeye göre iki kat daha h?zl? ?ekilde çal??t?. Dijital ortamda neredeyse engeli olmayan ki?iler kadar h?zl? yazmay? sa?layan sistem, geli?tirildi?i takdirde felçli ya da uzuvlar?n? kaybetmi? bireyler için büyük kolayl?k sa?layabilir.