Getir, 555 Milyon Dolar Daha Yatırım Alarak 7,5 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaştı

2021 y?l?n?n ba??ndan beri üst üste yat?r?mlar almaya devam eden Getir, 555 milyon dolarl?k bir yat?r?m daha ald?. ?irket, geçti?imiz mart ay?nda ald??? yat?r?mla birlikte unicorn ?irketler seviyesine ula?m??t? ve son 555 milyon dolarl?k yeni yat?r?m da ?irket de?erlemesinin 7 milyar 555 milyon dolara ula?mas?n? sa?lad?.