Giderek Yaygınlaşan Koronavirüs Mutasyonlarının Yeni İsimleri Açıklandı

Dünya Sa?l?k Örgütü, son yapm?? oldu?u aç?klamada bugünden itibaren farkl? ülkelerde boy gösteren COVID-19 varyantlar?n? ç?kt?klar? ülkelere göre de?il, Yunan alfabesinde bulunan harflerle isimlendirilece?ini aç?klad?. Bu kararla birlikte DSÖ, varyant?n ilk ç?kt??? ülkelerin kötü bir damga yemeyece?ini, varyantlar?n daha anla??labilir hale gelece?ini dile getirdi.