Her Yıl Dünya’ya Düşen Kozmik Tozun Miktarı Açıklandı

Antarktika’da 20 y?l süren bir çal??man?n ard?ndan bilim insanlar?, Dünya’ya her y?l ortalama ne kadar kozmik tozun dü?tü?ünü aç?klad?. Ara?t?rmada fazlas?yla izole bir bölgeden al?nan örnekler kullan?ld? ve yap?lan hesap, dünya geneline uyguland?.