Hindistan, Kripto Paraları Yasaklayacağı İddialarını Yalanladı

Hindistan Merkez Bankas?, ülke genelinde kripto para ticaretine herhangi bir k?s?tlama uygulanmayaca??n? ve yasaklaman?n söz konusu olmad???n? aç?klad?. Yap?lan aç?klama, Hint yat?r?mc?lar? rahatlat?rken piyasalara güven vermi? oldu.