Hipnoterapi Nedir? Hangi Hastalıkları Tedavi Etmek İçin Kullanılır?

Hipnoz ço?u zaman filmlerde, dizilerde ve televizyon ?ovlar?nda bir e?lence arac? olarak kullan?lsa da asl?nda önemli hastal?klar?n tedavisinde de uygulanmaktad?r. Hipnoterapi olarak adland?r?lan bu tedavi yöntemi, bu konuda özel e?itim alm?? hekimler taraf?ndan uyguland???nda son derece etkilidir.