I. Dünya Savaşı’nı Başlatan Suikast Nasıl Oldu da Japonya’nın Rakunlar Tarafından İşgal Edilmesine Neden Oldu?

Önemli bir yolcu ta??yan bir ?oför, bir gün ?ehirde yap?lan gezinti s?ras?nda hatal? bir dönü? gerçekle?tirdi. Bu dönü?ün sonras?nda ya?anacak olanlar, Japonya’n?n onlarca y?l sonra rakun istilas?na u?ramas?na neden olacakt?.