İçişleri Bakanlığı, Tam Kapanmada Uyulması Gereken Tüm Kuralları Açıkladı

?çi?leri Bakanl???, dün al?nan tam kapanma karar?n?n nas?l uygulanaca??na dair bir genelge yay?mlad?. 81 il valili?ine gönderilen genelge, 29 Nisan Per?embe günü saat 19:00’da ba?lay?p, 17 May?s Pazartesi günü saat 05:00’e kadar devam edecek tam kapanma döneminde uyulmas? gereken kurallar? tek tek anlat?yor.