II. Dünya Savaşı’nda Keşfedilip Dünyanın Kaderini Değiştiren Teknolojiler

II. Dünya Sava??, insanl?k tarihinin en kanl? dönemi olarak tarihe geçti. Bir daha görmek istemeyece?imiz y?k?c?l?ktaki bu sava?, teknoloji bak?m?ndan da dünyaya s?n?f atlatt?. Bugün sizlere II. Dünya Sava??’n?n kaderini de?i?tirip günümüzü de etkileyen teknolojileri listeleyece?iz.