II. Dünya Savaşı’nın Kaderini Değiştiren Mucit Alan Turing’in Hazin Bir Sonla Biten Hikayesi

Bilimin amac? dünyay? de?i?tirmek ve o daha iyi dünyada insanlar?n da daha mutlu ya?amas?n? sa?lamakt?r. Alan Turing elindeki k?s?tl? imkanlarla bunu ba?arm??, sava??n kaderini de?i?tirmi? ve bugün yapay zekan?n babas? olarak an?lmay? hak etse de ya?am hikayesi hazin bir sonla noktalanm??t?r.