IMF’den Çarpıcı Rapor: GSYİH Oranıyla Salgınla Mücadeleye En Az Harcama Yapan Ülkelerden Biri Türkiye Oldu

Uluslararas? Para Fonu (IMF) Türkiye için çarp?c? bir rapor yay?nland?. Salg?nla mücadele konusunda gayri safi yurtiçi has?las?na oranla en az harcama yapan ülkeler aras?nda Türkiye?nin yer ald???n? belirtti. COVID-19 pandemisinin ciddi can kay?plar?na neden oldu?u bu günlerde IMF?in yorumu gerçekten dikkate al?nmal?.