İnternet Dolandırıcılarına En Fazla Para Kaptıran Ülkeler Açıklandı

SocialCatfish isimli bir ?irket, dünya genelindeki internet doland?r?c?l??? olaylar?n? ara?t?rd?. Yap?lan ara?t?rma, ABD’de yaln?zca 2020’de yap?lan internet doland?r?c?l??? olaylar?n?n maliyetinin 4,2 milyar dolara ula?t???n? ortaya ç?kard?. Ayr?ca yaln?zca ABD’de de de?il, di?er geli?mi? ülkelerde de internet doland?r?c?l?klar? çok yayg?n.