İstanbul Üniversitesi’nde ‘Soykırım ve İnsanlık Suçları’ Enstitüsü Kuruldu

?stanbul Üniversitesi’nde “Uluslararas? Soyk?r?m ve ?nsanl??a Kar?? i?lenen Suçlar Enstitüsü” kurulmas?na ili?kin karar, resmi gazetede yay?nland?. Enstitü, dünya çap?ndaki soyk?r?m ve insanl?k suçlar?n? ara?t?racak.