Küçük Esnafın Toparlanması İçin Yeni Yasa Teklifi: AVM ve Zincir Marketlere Yeni Sınırlamalar Geliyor

Cumhurba?kan? Erdo?an??n h?zland?r?lmas?n? istedi?i yasa teklifi çal??malar?na göre zincir marketlerin ve AVM?lerin i?leyi?ine baz? s?n?rland?rmalar getirilecek. Özellikle zincir marketlerin aç?l?? saatler, satt??? ürünler ve nerelere aç?labilecekleri üzerine birçok düzenleme getirilecek. Bu ?ekilde pandemi döneminde etkinli?i azalan küçük esnaf?n gelirinde art?? sa?lanmas? hedeflenecek.