Mars Yüzeyinde, Yaşamın Kanıtı Olabilecek Mantar Benzeri Oluşumlar Tespit Edildi

Bir grup bilim insan?, NASA’n?n Mars görevlerinden elde edilen görüntülerde ‘mantarlar’ oldu?una ve bunun Mars’ta ya?am?n kan?t? oldu?una inan?yorlar. Yay?mlanan yeni bir ara?t?rmada sunulan kan?tlar, var olan baz? kar??t görü?lere ra?men oldukça dikkat çekici.