Microsoft Başkanı: George Orwell’ın Romanı ‘1984’te Yaşananlar 2024 Yılında Gerçekleşebilir

Microsoft Ba?kan? Brad Smith, Çin’in yapay zeka inovasyonlar?na yönelik geli?imi hakk?nda dikkatli olunmas? gerekti?ini, insanlar? koruyacak yasalar ç?kmazsa yapay zekan?n insanl???n önüne geçece?ini dile getirdi. Smith, gerekli önlemler al?nmazsa George Orwell’?n 1984 adl? kitab?nda ya?anan ?eylerin yak?n bir zamanda gerçek olabilece?ini vurgulad?.