Microsoft ve Habitat Derneği’nden CV’ninize Katkısı Olacak Ücretsiz Eğitim Sitesi: Geleceğini Tasarla

Teknoloji dev Microsoft ve Habitat Derne?i taraf?ndan yürütülen ve kökleri 2004 y?l?na kadar uzanan Gelece?ini Tasarla projesi, herkesin eri?imine aç?k ve tamamen ücretsiz. Kat?l?mc?lara sosyal ve dijital alanda yetkinlik kazand?racak e?itimlerin bulundu?u site hakk?ndaki detaylar? aç?kl?yoruz.