Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Liselerde İkinci Dönemde Tek Sınav Olacak

Milli E?itim Bakan? Ziya Selçuk, bir canl? yay?n esnas?nda gelen sorular? yan?tlad?. Bakan Selçuk’un yapt??? aç?klamalar, s?navlar?n ertelenip ertelenmeyece?i ve nas?l yap?laca?? konusundayd?. Selçuk yapt??? aç?klamalarda “Liselerde ikinci dönemde tek s?nav olacak” aç?klamas?nda bulundu. Ayr?ca Selçuk, YKS ve LGS’nin ertelenmeyece?ini de aç?klad?.