Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Kademeli Normalleşmede Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Milli E?itim Bakanl???, kademeli normalle?me döneminde e?itime nas?l devam edilece?ine yönelik bir aç?klama yay?nlad?. Aç?klamada uzaktan e?itimin hangi s?n?flar için ne zamana kadar devam edece?i de belirtildi.