Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Yönetmelik Değişikliği: Köylerde ‘Öğrenci Sayısına Bakılmaksızın’ İlkokul Açılabilecek

Milli E?itim Bakanl???, geçti?imiz saatlerde Resmi Gazete’de yay?mlanan yönetmelikle kurum açma konusunda de?i?ikliklere gitti. Buna göre art?k köy gibi yerle?im yerlerinde valili?in uygun görmesi hâlinde ö?renci say?s?na bak?lmaks?z?n ilkokul aç?labilecek. Ayr?ca pansiyon açmada aranan kapasite ?art?n?n 100’den 50’ye dü?ürüldü?ü de aç?klamalarda belirtildi.