mRNa Aşıları, COVID-19’a Karşı Uzun Süreli Korumanın Anahtarı Olabilir

ABD’de ba????k bilimci Ali Ellebedy liderli?inde yap?lan bir ara?t?rma, Pfizer – BioNTech ve Moderna gibi mRNa bile?enli a??lar?n vücuttaki antikor üretimini tetikledi?ini ortaya koydu. Yap?lan ara?t?rmalara göre bu a??lar, vücuttaki antikor bittikten sonra bile hücrelerin antikor üretip kendi kendine ba????kl?k sa?lamas?n? yol aç?yor.