Normalleşme Süreci Başladı: Şimdi Hayatımızda Neler Değişecek?

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, normalle?me sürecinin nas?l ilerleyece?ini aç?klad?. Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok yasakla ve sosyallikten uzakla?arak geçirdi?imiz 1,5 y?l?n ard?ndan hayat?m?zda nelerin de?i?ece?ini aç?kl?yoruz.