Okulu ve Modern Eğitim Sistemini Kim ve Hangi Amaçla İcat Etti? Gelin Anlatalım…

?E?itim ?art!? gibi herkesin bildi?i bir slogan olu?turacak kadar önemli olan okul ve e?itim sisteminin asl?nda e?itimi de?il, disiplini hedeflendi?ini duymak ço?u insan için ?a??rt?c? olacakt?r. Okulu kim buldu sorusunun yan?t?, asl?nda amac? fabrikalarda çal??mas? için disiplinli i?çiler yeti?tirmek olan bir insan? i?aret ediyor.