Prof. Dr. Ceyhan: Vaka Sayılarındaki Azalmanın Tedbirlerle Alakası Yok

COVID-19 vakalar?ndaki art???n h?zlanmas?yla birlikte ba?lat?lan 17 günlük ?tam kapanman?n? sonuna gelmek üzereyken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan?dan sürecin verimlili?i hakk?nda aç?klama geldi. Bu azalman?n ?u anda tedbir almayan ülkelerde bile do?al olarak görüldü?ünü belirten Ceyhan, tam kapanman?n faydalar?n? henüz görmedi?imizi; normalle?me sürecinin daha kontrollü bir ?ekilde gerçekle?tirilmesi gerekti?ini ifade etti.