Roma’da Bir Mağarada Dokuz Farklı Neandertal’in Kalıntısı Bulundu (Bazıları 100 Bin Yıllık)

Roma’n?n güneyinde bir ma?arada gerçekle?tirilen çal??malarda, en eskisi 100 bin y?l öncesine ait oldu?u dü?ünülen neandertal kal?nt?lar? bulundu. Dokuz farkl? ki?iye ait oldu?u tespit edilen kal?nt?lar, bu neandertallerin s?rtlanlar taraf?ndan sald?r?ya u?ray?p parçalanm?? olabilece?ini gösteriyor.