Sadece Anne ve Babaların Değil, Yeryüzündeki Herkesin Ezbere Bilmesi Gereken Evrensel Çocuk Hakları

Çocuklar yeti?kin bir birey olana kadar ebeveynlerinin denetim ve gözetimi alt?ndalar. Ancak Çocuk Haklar?na Dair Sözle?me uyar?nca her çocu?un, evrensel olarak sahip oldu?u haklar var. Bugün ço?u co?rafyada bu haklar ne yaz?k ki uygulanm?yor. Uygulanmamas?n?n bir sebebi de anne ve babalar?n yeterli bilince sahip olmamalar?.