Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Çalışanlar İçin Gerekli Olan ‘Çalışma İzni Belgesi’ Nasıl Alınır?

Soka?a ç?kma k?s?tlamas?ndan muaf olan çal??anlar?n i?lerine devam edebilmeleri için ‘Çal??ma ?zni Belgesi’ne sahip olmalar? gerekiyor. Denetleme s?ras?nda ibraz edilmedi?i takdirde adli ve idari i?lem uygulanmas?na yol açan bu belgenin nereden, nas?l al?naca??n? aç?klad?k.